Praca dydaktyczno – wychowawcza 

 • stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami
  i zainteresowaniami
 • kształtowanie u dzieci szeroko pojętej samodzielności
 • dbałość o zaufanie rodziców
 • zapewnienie wychowankom serdecznej atmosfery
 • szanowanie prawa dziecka do zabawy
 • przygotowanie dzieci do kolejnego etapu edukacyjnego- przedszkola

Zdrowie i bezpieczeństwo 

 • zaangażowanie rodziców w prozdrowotne działania edukacyjne
 • edukacja w zakresie bezpieczeństwa dzieci w żłobku i w domu 
 • kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania się 
 • sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka 

Wychowanie przez sztukę 

 • umożliwienie dziecku ekspresji słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • odczuwanie radości z aktywnego uczestnictwa w odbiorze i działaniu przez sztukę
 • odkrywanie i kształtowanie zdolności artystycznych dziecka
 • rozwijanie wyobraźni, fantazji i pomysłowości artystycznej
 • wdrażanie do czynnego kontaktu ze sztuką

Kształtowanie wartości morlanych 

 • zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • uczenie dzieci radzenia sobie ze stresem i sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem
 • rozwijanie umiejetności rozróżniania dobra i zła
 • kształtowanie podstawowych postaw moralnych (uczciwość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność, życzliwość)
 • wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń
 • zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami